SEL-2522 Дохиолол хяналтын панель
Шаардлагатай стандартуудыг хангасан ISA-18.1 стандартыг хангасан бөгөөд гараар RESET хийх товчлуур болон дуут дохиололтой. Энгийн, хялбар угсралт Хувьсах, тогтмол болон бага хэмжээний тогтмол тэжээ...