SEL-351A Хамгаалалтын систем
Гүйдлийн ихсэлтын хамгаалалт Гүйдлэл ба нейтралын газардлагын, тэгш бус хэмт богино залгааны газардлагын, урвуу дарааллын, фазын гүйдлийн их сэлтийн элементүүдийг ашиглаж тоног төхөөрөмж болон шугамы...
SEL-751A Гарсан шугамын хамгаалалт
Энэхүү SEL-751A реле нь ажиллах хүчдэл 85-264 VAC, 85-275 VDC хооронд ажиллах учир хүчдэлийн ихсэлт бууралтад ажиллах чадвар өндөртэй, Ажиллах температур - 40 –өөс +85 С, К...