SEL – AR360 Агаарын шугамын хамгаалалт
Харагдах өнцөг 360 Эргэлдэгч, тодхарагдах LED гэрлийн тусламжтайгаар хэрэглэгчид хялбар байдлаар гэмтэл, ослыг хянах тодорхойлох боломж өгдөг. Гэмтэл ослыг тодорхойлох боломж Гэмтэл, ослыг нарийн...