GFD Кабель шугамын хамгаалалт
  Кабелийн гэмтэл тодорхойлогч нь газар доорх 3 фазын системүүд дээр ихэвчлэн ашиглагддаг ба 3 фазын гүйдлүүдийн векторуудын тэнцүү бус байдлыг тодорхойлон гэмтлийг илрүүлнэ. Заагчийг...