SEL-311L ШИН-ийн хамгаалалтын Реле
Гүйдлийн ихсэлтын хамгаалалт Гүйдлэл ба нейтралын газардлагын, тэгш бус хэмт богино залгааны газардлагын, урвуу дарааллын, фазын гүйдлийн ихсэлтийн элементүүдийг ашиглаж тоног төхөөрөмж болон шугам...
SEL-351S Гүйдлийн ихсэлтийн хамгаалалт
  Гүйдлийн ихсэлтын хамгаалалт Гүйдлэл ба нейтралын газардлагын, тэгш бус хэмт богино залгааны газардлагын, урвуу дарааллын, фазын гүйдлийн ихсэлтийн элементүүдийг ашиглаж тоног төхөөр...
SEL-487B Шинийн хамгаалалт
Тус реле нь шинийн гүйдлийн дифференциал хамгаалалт, таслуурын гэмтэл болон удаашралтын хамгаалалт, мөн гүйдлийн ихсэлтийн бэлтгэл хамгаалалтыг агуулсан. Дөрвөн интерфейсийн хавтангуудтай нийтдээ 103 ...