Реле хамгаалалтын сургалт
Реле хамгаалалт  2014 сургалт:   SEL Корпорацын болон MSEL компанийн шинэ бүтээгдхүүнүүдийн танилцуулга, шугамын хамгаалалт релений танилцуулга, Транасформаторын хамгаалалт, гэмтлийн цэг то...