SEL-421 Цахилгаан дамжуулах шугамын хамгаалалт
Хамгаалалт SEL-421 релег өөрийн системийн онцлогт тааруулан автоматжуулалт, удирдлагын системийн зорилгоор ашиглана. Mirrored Bits холболтийг болон өндөр хурдны гаралтуудыг ашиглан SEL-421 релений...
SEL-351A Хамгаалалтын систем
Гүйдлийн ихсэлтын хамгаалалт Гүйдлэл ба нейтралын газардлагын, тэгш бус хэмт богино залгааны газардлагын, урвуу дарааллын, фазын гүйдлийн их сэлтийн элементүүдийг ашиглаж тоног төхөөрөмж болон шугамы...
SEL-2522 Дохиолол хяналтын панель
Шаардлагатай стандартуудыг хангасан ISA-18.1 стандартыг хангасан бөгөөд гараар RESET хийх товчлуур болон дуут дохиололтой. Энгийн, хялбар угсралт Хувьсах, тогтмол болон бага хэмжээний тогтмол тэжээ...
SEL-2730 24 порттой Ethernet Switch
Бат бөх загвар Дэд станцын IEEE 1613 болон IEC 68150-3 стандартуудыг хангасан доргио, цахилгаан статик, температурын өөрчлөлт зэрэгт тэсвэртэй. Ямар ч мэдээллийн алдагдал гаргадаггүй. Найдвартай б...
SEL-487B Шинийн хамгаалалт
Тус реле нь шинийн гүйдлийн дифференциал хамгаалалт, таслуурын гэмтэл болон удаашралтын хамгаалалт, мөн гүйдлийн ихсэлтийн бэлтгэл хамгаалалтыг агуулсан. Дөрвөн интерфейсийн хавтангуудтай нийтдээ 103 ...
SEL-787 Tрансформаторын хамгаалалт
Synchrophasor нь систем болон потенциалын тогтворгүй байдлыг илрүүлдэг. MIRRORED BITS® холболтууд нь теле хамгаалалт болон алсын удирдлагад зориулагдсан. Уян хатан холболтууд...