99088685, 88080743, 90090171
info@msel.mn
SEL-351A Хамгаалалтын систем

Гүйдлийн ихсэлтын хамгаалалт
Гүйдлэл ба нейтралын газардлагын, тэгш бус хэмт богино залгааны газардлагын, урвуу дарааллын, фазын гүйдлийн их сэлтийн элементүүдийг ашиглаж тоног төхөөрөмж болон шугамыг хамгаалдаг.

Хоёрдугаар гармоникийн блокийн үед гүйдлийн ихсэлтийн элементийн хамгаалалт нэмэгддэг
Хоёрдугаар гармоникийн блокийн элементүүдийг ашигласнаар сонгогдсон таслах элементүүд татгалзах нөхцөл хүртэлх болон трансформаторын энергийг илрүүлдэг.

Сайжруулсан таслуурын хяналт
Сүүлийн залгах, таслах хугацаа ба дундаж үйлдлүүдийн хугацаанууд болон өмнөх 128 үйлдлийн өөрчлөлтөд зориулагдсан хянах бичлэгүүдтэй. Энэ мэдээлэл нь таслуурын ашиглалтыг урьдчилан тооцоолдог.

Таслуурын алдаатай ажиллагааг илрүүлэх
Элемент болон логикийг ашиглан таслуурын алдаатай ажиллагааг илрүүлдэг.

Танилцуулга Татах
Хамтран ажилладаг байгууллагууд
Макс Групп
Цагаан Хорол ХХК