99088685, 88080743, 90090171
info@msel.mn
SEL-487B Шинийн хамгаалалт

  • Тус реле нь шинийн гүйдлийн дифференциал хамгаалалт, таслуурын гэмтэл болон удаашралтын хамгаалалт, мөн гүйдлийн ихсэлтийн бэлтгэл хамгаалалтыг агуулсан. Дөрвөн интерфейсийн хавтангуудтай нийтдээ 103 оролттой (74 ш ердийн болон 29 ш үл хамаарах оролтуудтай). Мөн 40 ш гаралтуудтай (24 ш өндөр хурдны, өндөр интерраптын болон 16ш энгийн гаралтуудтай). Энэхүү реле нь гурваараа хослон ажиллах болон дангаараа ажиллах боломжтой. Энэ реле нь 18 ш аналог гүйдлийн оролттой ба 3 аналог хүчдэлийн оролттой. Релег дангаар нь ашиглах үед  шинүүдийн хувьд 6 оролтоос ихгүй оролтууд холбогдоно. Харин 18 хүртэл их хэмжээний оролттой шинэнд 3 релег хослуулан ажиллуулах ба реле тус бүр нь 6 зоны хамгаалаттай.
  • SEL-487B ньтустусынхамгаалалт, автоматиктайбөгөөдSELogicхяналтынтомьёогоорпрограммчилагдсанхэсгүүдтэй бөгөөд тэдгээр нь программчилалаар хамгаалалт, автоматикийн асуудлуудыг зохицуулах өргөн боломжтой. Та SELogic хяналтын томьёог тус бүрдээ 100 программчилагдах мөрийн 10 блоктой бөгөөд энэ бүх 1000 мөрд өөрийнхөөрөө программчилах бүрэн боломжтой. SELogicхяналтынтомьёонуудынтусламжтайгаартусреленьтухайнүеийннөхцөлбайдалдтохирууланхамгаалалт, хяналтынсистемийгбайгуулахаднэнтохиромжтой.
  • Холболтын интерфейсүүд нь стандартчилсан SEL ASCII болон нэмэгдүүлсэн Mirrored Bits холболтын протоколуудтай. Telnet, FTP, IEC 61850 болон DNP3 (Сериал болон LAN/WAN) зэрэг хамгийн сүүлийн үеийн үйлдвэрлэлийн холболтын протоколын төрлүүдтэй төхөөрөмжүүд болон Ethernet холболтооршуудхолбогдохEthernet card -тай.
     

Танилцуулга Татах
Хамтран ажилладаг байгууллагууд
Макс Групп
Цагаан Хорол ХХК