SEL-351A Хамгаалалтын систем

Гүйдлийн ихсэлтын хамгаалалт
Гүйдлэл ба нейтралын газардлагын, тэгш бус хэмт богино залгааны газардлагын, урвуу дарааллын, фазын гүйдлийн их сэлтийн элементүүдийг ашиглаж тоног төхөөрөмж болон шугамыг хамгаалдаг.

Хоёрдугаар гармоникийн блокийн үед гүйдлийн ихсэлтийн элементийн хамгаалалт нэмэгддэг
Хоёрдугаар гармоникийн блокийн элементүүдийг ашигласнаар сонгогдсон таслах элементүүд татгалзах нөхцөл хүртэлх болон трансформаторын энергийг илрүүлдэг.

Сайжруулсан таслуурын хяналт
Сүүлийн залгах, таслах хугацаа ба дундаж үйлдлүүдийн хугацаанууд болон өмнөх 128 үйлдлийн өөрчлөлтөд зориулагдсан хянах бичлэгүүдтэй. Энэ мэдээлэл нь таслуурын ашиглалтыг урьдчилан тооцоолдог.

Таслуурын алдаатай...

SEL-751A Гарсан шугамын хамгаалалт
  • Энэхүү SEL-751A реле нь ажиллах хүчдэл 85-264 VAC, 85-275 VDC хооронд ажиллах учир хүчдэлийн ихсэлт бууралтад ажиллах чадвар өндөртэй,
  • Ажиллах температур - 40 –өөс +85 С,
  • Компьютерийн болон бусадбүх оролтууд хэт хүчдэлийн цэнэг шавхалтын хамгаалалттай (4кВ-оор туршигдсан),
  • Хүчдэл тасалдалтад 0.8 сек өөрийнхөө тэжээлийг барих чадвартай,
  • Аваарийн үеийн бичлэг надваржилт өндөртэй санах ойд бичигднэ,
  • Платууд нь тусгай технологиор инженерийн өндөр шийдэлтэйгээр хийгдсэн, тоос шороо болон ус...