SEL – AR360 Агаарын шугамын хамгаалалт

Харагдах өнцөг 360
Эргэлдэгч, тодхарагдах LED гэрлийн тусламжтайгаар хэрэглэгчид хялбар байдлаар гэмтэл, ослыг хянах тодорхойлох боломж өгдөг.

Гэмтэл ослыг тодорхойлох боломж
Гэмтэл, ослыг нарийн одорхойлсноор тухайн газар дээр засах боломжтой гэмтлийг арилгах боломж бүрдүүлнэ.

Таслалт хийх түвшинг автоматаар тохируулах
Ачааллын хэмжилт дээр үндэслэн мэдрэх чадвар болон хамгаалалтыг динамикаар сонгох боломжтой. 50А-1200А хүртэлх гүйдлийн үед ажиллах чадвартай.

Ажиллах зарчим
AR360-ыг хялбархан угсарсны дараа ухаалаг микро процессор ажиллаж эхлэх ба гүйдэлд хэмжилт хийж хэвийн ажиллагааг хангах зорилгоор тасралтын гүйдлийг сонгоно. Гэмтлийн үед...