SEL-700G Генераторын хамгаалалт

SEL-700G нь автомат синхрон хяналт, уян хатан оролт гаралт болон найдвартай холбоо бүхий генераторын хамгаалалт юм.

• Дараалалсан Events бичлэг •
Event Reports •
Стандарт нь 2 оролт, 3 гаралттай
• Нэмэлт байдлаар тоон болон
аналог оролт гаралт, RTD оролтууд
суурилуулах боломжтой
• Найдвартай цагийн систем, IRIG-B
синхрон хяналт
• Хэмжүүрийн цогц шийдэл
• SELogic Удирдлагын логик
• IEEE C37.118 стандартын синхрон хяналт

SEL-587 Хоёр ороомогт трансформаторын гүйцлийн дифференциал хамгаалалт

Хамгаалалт
Гүйдлийн дифференциал болон гүйдлийн ихсэлтийн элементүүдийг ашиглан бэлтгэл хамгаалалтын ажиллах хурдыг ихэсгэх, гүйдлийн трансформаторын нэвчилтийг хянах бололцоотой.

Удирдлага
SELogic хувьсагчууд болон timer ашиглан хамгаалалт, удирдлагын схемийг хийх баалсын удирдлагыг serial холболтуудаар холбох боломжтой.

Хяналт
Төхөөрөмжийн дэлгэцэнд хэмжүүрийн хоёрдогч хэлхээний гүйдлийн утгууд, фазын өнцгүүдийн утгуудыг харах ба Event Report-ын тусламжтайгаар хамгаалалтын ажиллагаанд дүгнэлт хийх бололцоотой.

Тохируулга
Ac SEL Erator® QuickSet™ SEL-5030 программ хангамжаар релений тавил, тохируулгыг хийх бололцоотой.

Холболтууд
SCADA, HMI болон модемуудын холболтонд зориулагдсан Modbus®, ASCII binary зэрэг протоколуудтай.
...