SEL-311L ШИН-ийн хамгаалалтын Реле
  • Гүйдлийн ихсэлтын хамгаалалт

Гүйдлэл ба нейтралын газардлагын, тэгш бус хэмт богино залгааны газардлагын, урвуу дарааллын, фазын гүйдлийн ихсэлтийн элементүүдийг ашиглаж тоног төхөөрөмж болон шугамыг хамгаалдаг.

  • Хоёрдугаар гармоникийн блокийн үед гүйдлийн ихсэлтийн элементийн хамгаалалт нэмэгддэг.

Хоёрдугаар гармоникийн блокийн элементүүдийг ашигласнаар сонгогдсон таслах элементүүд татгалзах нөхцөл хүртэлх болон трансформаторын энергийг илрүүлдэг.

  • Сайжруулсан таслуурын хяналт

Сүүлийн залгах, таслах хугацаа ба дундаж үйлдлүүдийн хугацаанууд болон өмнөх 128 үйлдлийн өөчлөлтөд зориулагдсан хянах бичлэгүүдтэй. Энэ мэдээлэл нь таслуурын ашиглалтыг урьдчилан тооцоолдог.

  • Таслуурын алдаатай ажиллагааг илрүүлэх

Элемент болон логикийг ашиглан таслуурын алдаатай ажиллагааг илрүүлдэг.

SEL-351S Гүйдлийн ихсэлтийн хамгаалалт

 

  • Гүйдлийн ихсэлтын хамгаалалт

Гүйдлэл ба нейтралын газардлагын, тэгш бус хэмт богино залгааны газардлагын, урвуу дарааллын, фазын гүйдлийн ихсэлтийн элементүүдийг ашиглаж тоног төхөөрөмж болон шугамыг хамгаалдаг.

  • Хоёрдугаар гармоникийн блокийн үед гүйдлийн ихсэлтийн элементийн хамгаалалт нэмэгддэг.

Хоёрдугаар гармоникийн блокийн элементүүдийг ашигласнаар сонгогдсон таслах элементүүд татгалзах нөхцөл хүртэлх болон трансформаторын энергийг илрүүлдэг.

  • Сайжруулсан таслуурын хяналт

Сүүлийн залгах, таслах хугацаа ба дундаж үйлдлүүдийн хугацаанууд болон өмнөх 128 үйлдлийн өөчлөлтөд зориулагдсан хянах бичлэгүүдтэй. Энэ мэдээлэл нь таслуурын ашиглалтыг урьдчилан тооцоолдог.

  • Таслуурын алдаатай ажиллагааг илрүүлэх

Элемент болон логикийг ашиглан таслуурын алдаатай ажиллагааг илрүүлдэг.

SEL-487B Шинийн хамгаалалт
  • Тус реле нь шинийн гүйдлийн дифференциал хамгаалалт, таслуурын гэмтэл болон удаашралтын хамгаалалт, мөн гүйдлийн ихсэлтийн бэлтгэл хамгаалалтыг агуулсан. Дөрвөн интерфейсийн хавтангуудтай нийтдээ 103 оролттой (74 ш ердийн болон 29 ш үл хамаарах оролтуудтай). Мөн 40 ш гаралтуудтай (24 ш өндөр хурдны, өндөр интерраптын болон 16ш энгийн гаралтуудтай). Энэхүү реле нь гурваараа хослон ажиллах болон дангаараа ажиллах боломжтой. Энэ реле нь 18 ш аналог гүйдлийн оролттой ба 3 аналог хүчдэлийн оролттой. Релег дангаар нь ашиглах үед  шинүүдийн хувьд 6 оролтоос ихгүй оролтууд холбогдоно. Харин 18 хүртэл их хэмжээний оролттой шинэнд 3 релег хослуулан ажиллуулах...